Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Na swoim brzegu

Bojê siê powiedzieæ
Spróbujmy ostatni raz
I nie wmawiaj mi
¯e lepiej mo¿e byæ
¯ycie to nie kaseta
I nie da wymazaæ siê
Tak du¿o, du¿o, du¿o by³o podejrzeñ
I zbyt ostrych s³ów


Zerwany most
Zburzony most
Spalony most
Nie da naprawiæ siê


Na swoim brzegu sama
Krzyczysz z ca³ych si³
Nie mogê Ciê zrozumieæ
Nie mogê...


Po co mamy dalej ci¹gn¹æ to
Udawaæ, ¿e dobrze jest
Gdy ka¿de z nas na innej fali gra
Ca³y czas
Nic siê nie klei
I tylko, tylko, tylko ³zy
Masz argumentów tysi¹c
¯e z winy mej tak jest


Zerwany most
Zburzony most
Spalony most
Nie da naprawiæ siê


Na swoim brzegu sama
Krzyczysz z ca³ych si³
Nie mogê Ciê zrozumieæ
Nie mogê...


Zerwany most
Zburzony most
Spalony most
Nie da naprawiæ siê


Fuente del lyric: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 

Reportar Contenido
publicidad